BIP
42. Baza Lotnictwa Szkolnego
Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro
30.10.2017
1206/WR/2017

Radom, dnia 30.10.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PONIŻEJ 30 000 EURO


Nr sprawy:  1206/WR/2017

42. Baza Lotnictwa Szkolnego w Radomiu zaprasza do składania ofert cenowych na „Konserwacja stacji uzdatniania wody basenowej w obiekcie sportowym przy ul. Lubelskiej 152 na terenie kompleksu administrowanego przez 42. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Radomiu.”

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1.

Ofertę należy składać:
1. pisemnie (osobiście, listownie) na adres Zamawiającego: 42. Baza Lotnictwa Szkolnego, ul. Sadków 9, 26-603 Radom, Kancelaria Jawna;
2. na nr fax: 261 511 300;
3. e-mail: jw4938@ron.mil.pl

Termin składania ofert do dnia 15.11.2017 r.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, według wzoru określonego w załączniku nr 2.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Na podstawie ww. dokumentów zostanie zawarta umowa, według projektu określonego w załączniku nr 3.
Wynik postępowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.42blsz.wp.mil.pl.
Wszelkich niezbędnych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 261 511 554 – st. chor. sztab. Marek ADAMSKI.

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia;
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy;
Załącznik nr 3 – Projekt umowy.

DOWÓDCA
płk dypl. pil. Jan SKOWROŃ

Wyk.: Katarzyna CZARNECKA
30.10.2017r.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych